Profile Image

น.ส.เบญจภัค มิ่งขวัญ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

Contact

  • Email: benjapak.m@ubu.ac.th
  • Phone: 045353624

สาขาเชี่ยวชาญ

คุณวุฒิ

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (ปี พ.ศ.2565)

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ

ผลงานวิชาการ

Research Articles (International)
Research Articles (National)
Review Articles (International)
Review Articles (National)
Proceeding (International)
Proceeding (National)
Textbook

นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ

Oral Presentation (International)
Oral Presentation (National)
Poster Presentation (International)
Poster Presentation (National)

รางวัลและประกาศเกียรติคุณ

ทุนวิจัยที่ได้รับ