Profile Image

ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล

อาจารย์

Contact

 • Email: suttasinee.s@ubu.ac.th
 • Phone: 045353623

สาขาเชี่ยวชาญ

 • Clinical pharmacy, Pharmacotherapy, Pharmacokinetics, Clinical Pharmacokinetics, Pharmacogenetics

คุณวุฒิ

เภสัชศาสตร์บัณฑิต

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย (ปี พ.ศ.2540)

เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมคลินิก

มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (ปี พ.ศ.2543)

Doctor of Philosophy (Pharmaceutical Sciences)

Kyushu University, ญี่ปุ่น (ปี พ.ศ.2551)

ผลงานวิชาการ

Research Articles (International)
 • Suttipalin Suwannakul, Plykaeow Chaibenjawong, Suttasinee Suwannakul Antioxidant, Anti-Cancer, and Antimicrobial Activities of Ethanol Pandanus amaryllifolius Roxb. leaf extract (In Vitro) - A potential medical application. J Int Dent Med Res; 2018; 11 (2) : 383-389 Link:
 • Ieiri I, Suwannakul S, Maeda K, Uchimaru H, Hashimoto K, Kimura M, Fujino H, Hirano M, Kusuhara H, Irie S, Higuchi S, Sugiyama Y SLCO1B1 (OATP1B1, an uptake transporter) and ABCG2 (BCRP, an efflux transporter) variant alleles and pharmacokinetics of pitavastatin in healthy volunteers.. Clin Pharmacol Ther; 2007; 82 (5) : 541-7 Link:
 • Suwannakul S, Ieiri I, Kimura M, Kawabata K, Kusuhara H, Hirota T, Irie S, Sugiyama Y, Higuchi S Pharmacokinetic interaction between pravastatin and olmesartan in relation to SLCO1B1 polymorphism.. J Hum Genet; 2008; 53 (10) : 899-904 Link:
Research Articles (National)
 • Teeraporn Supapaan, Tuanton Boonlue, Tipada Samseethong, Prasittichai Poonphol, Uraiwan Akanit, Jeerisuda Khumsikiew, Suttasinee Suwannakul, Sisira Donsamak, Nonglek Khunawaradisai Food Supplement Consumption Behavior among Undergraduate Students in Ubon Ratchathani University. Thai Journal of Pharmacy Practice; 2022; 14 (4) : in progress Link:
 • Sethabouppha B, Suwannakul S, Poeaknapo C, Promcharoen N, Wongthatam M, Saohin W Quality of ranitidine tablets available in some parts of Thailand. Journal of Health Science; 2003; 12 (1) : 75-80 Link:
 • Suwannakul S, Hirunpongchai W, Samranchai N, Yotsuprom W, AtsapimC, Luetrakul T, Akanitapichat P, Sethabouppha B Preliminary test of effect of Amomum villosum and other 5 Thai hearbal crude extracts of rat liver CYP3A4 enzyme activities in-vitro. IJPS; 2017; 13 (1) : 258-266 Link:
 • Sripon T, Kesama B, Suwannakul S, Chaksupa N, Phattarabenjapol S The use of glutathione for whitening skin among Ubon Ratchathani University students according to the theory of planned behavior.. IJPS; 2016; 11 (5) : 171-178 Link:
 • Sethabouppha B, Chanluang S, Lam LH, Suwannakul S Screening of Thai plants for inhibition of CYP2D6 enzyme activity. Ubon Ratchathani University Journal of Sciences and Technology; 2015; 3 (17) : 28-32 Link:
 • Suwannakul S, Buasai S, Rattanadaoruang S, Yooyen W, Pomsuwan C, Kanchanawongsa J, Khumsikiew J, Sethabouppha B. Factor affecting selection criteria and behavior of students and staffs of Ubon Ratchathani university in using services from Ubon Ratchthani university drug store. IJPS; 2015; 11 (1) : 197-212 Link:
Review Articles (International)
Review Articles (National)
Proceeding (International)
 • Sethabouppha B, Boonnak S, Duangsuda T, Jitsaeng K, Wisapol T, Homhual S, Suwannakul S, Leutrakul T, Saohin W, Thanaketpaisarn O.. Preparation of Tamarind Ready to Drink Powder by Spray Dried Technique. In: CBIC Committee team; editor. Proceeding of The Cosmetic and Beauty International Conference 2022 (CBIC2022) 2022-12-07 School of Cosmetic Science, Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand. Chiang Rai, Thailand.: ; 2022. P. 1-7
 • Benjabhorn Sethabouppha, Oranuch Thanaketpaisarn, Suttasinee Suwannakul, Pannarat Akanitapichat, Wipawee Saohin. Formulation of Effervescent Tablets Containing Spray Dried Byproduct of GABA-Rice Production Process for Nutrition Supplement.. In: ; editor. The 6th International Conference on Current Drug Development 2020 (CDD). 2020-07-22 Songkhla, Thailand : ; 2020. P.
 • Suwannakul S, Kumpangngam N, Panprom S, Watcharathanakij S, Sethabouppha B. Survey study of herbal medicine used in out-patients of Prasrimahabhodi psychiatric hospital, Thailand. In: ; editor. The 7th Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences: Advancing Pharmacy for ASEAN Community 2011-12-14 Mahidol University, Bangkok, Thailand Bangkok: ; 2011. P. 255-7
 • Sethabouppha B, Sappayanon B, Chinwuthiwong T, Polsombut T, Suwannakul S. Preliminary screening test for the effect of five Thai herbal extracts on rat CYP3A4 enzyme activity in vitro. In: ; editor. The 6th Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences: Pharma Indochina VI: The Development of Indochina Pharmacy in the Context of Global Economic Recession 2009-12-15 Hue, Vietnam Hue: ; 2009. P. 492-5
Proceeding (National)
 • สุทธาสินี สุวรรณกุล, ณัฐกฤตา สาระ, ทิพยเนตร เกศไตรทิพย์, สุนิสา คำเขื่อนแก้ว,ฐิติเดช ลือตระกูล, สุภารัตน์ จันทร์เหลือง, และเบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา . ฤทธิ์ในการยับยั้งของส่วนสกัดน้ำของเพกา มะขามป้อม มะแว้งต้น ตะไคร้ และพลูคาวต่อการทำงานของเอนไซม์ CYP3A4 จากไมโครโซมของตับหนู. In: รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ; editor. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13 2019-07-11 อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี: ; 2019. P. 163-167
Textbook
 • Rational Drug Use in Geriatrics การใช้ยาอย่างสมเหตุผลใน ผู้สูงอายุ

นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ

Oral Presentation (International)
Oral Presentation (National)
Poster Presentation (International)
 • (2012) Sethabouppha B, Suwannakul S, Saohin W, Watcharathanakij S, Attitude of final year pharmacy students toward community pharmacy rotation, The 17th International Social Pharmacy Workshop (ISPW 2012), Phuket, Thailand
 • (2011) Suwannakul S, Kumpangngam N, Panprom S, Watcharathanakij S, Sethabouppha B, Survey study of herbal medicine used in out-patients of Prasrimahabhodi psychiatric hospital, Thailand, The 7th IndochinaConference on Pharmaceutical Sciences: Advancing Pharmacy for ASEAN Pharmacy, Mahidol University, Bangkok, Thailand
 • (2011) Sethabouppha B, Sangthong S, Treenert A, Silaket P, Thitayarak P, Suwannakul S, Inhibitory effect of Jan-Dang (Dracaena lourieriGagnep.) extracts on CYP3A4 activity in-vitro., The first International UBU Pharmacy conference, Grand Sunee Hotel, Ubon Ratchathani, Thailand
 • (2002) Suwannakul S, Sathirakul K, Vibhagoo A, and Wananukul W., Pharmacokinetic study of cefdinir in healthy Thai volunteers, British Pharmaceutical Conference 2002, Manchester, UK
Poster Presentation (National)
 • (2018) Prakayfa Klindokput, Hongfah Jitsaeng, Nattaphon Moonsri, Oranuch Thanaketpaisan, Benjabhorn Sethabouppha, Suttasinee Suwannakul, Effect of navy bean and other 5 Thai herbal ethanolic crude extracts on rat CYP3A4 enzyme activit, The 10th Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2018, Khon Kean University, Khon Kean, Thailand
 • (2017) สุทธาสินี สุวรรณกุล, วิสุทธิ์ หิรัญพงศ์ชัย, นภัสสร สาราญใจ, วิริยา ยศสุพรหม, ชนิดา อัศพิมพ์, ฐิติเดช ลือตระกูล, พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ, เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา, ฤทธิ์ในการยับยั้งของสารสกัดเร่วและสมุนไพรไทยอื่นอีก 5 ชนิดต่อการทำงานของเอนไซม์ CYP3A4 จากตับหนู, 9th Annual Conference of Northeastern Pharmacy Research 2017 “Innovative Pharmaceutical Products and Services in Thailand 4.0”, Ubon Ratchathani University, Ubon Ratchathani, Thailand
 • (2015) Suwannakul S, Buasai S, Rattanadaoruang S, Yooyen W, Pomsuwan C, Kanchanawongsa J, Khumsikiew J, Sethabouppha B, Factor affecting selection criteria and behavior of students and staffs of UbonRatchathani University in using services from UbonRatchthani University drug store, The 7th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2015, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand
 • (2014) Sitthiram S, Booncharoen C, Cheabkor P, Suwannakul S, Sethabouppha B, In vitro screening test of Holy Basil and other 3 Thai vegetable alcoholic extracts on rat CYP3A4 enzyme activity, The 6th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2014; 2, Ubon Ratchathani University, Ubon Ratchathani, Thailand
 • (2014) Janpirak D, Leeprakon S, Suwannakul S, Sethabouppha B, Screening test of 5 Thai vegetable alcoholic extracts on rat CYP2D6 enzyme activity in-vitro, The 6th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2014, Ubon Ratchathani University, Ubon Ratchathani, Thailand.
 • (2013) Jensirithirapa P, Jaikwang P, Thipsena A, Suwannakul S, Sethabouppha B, Inhibitory effect of Wan-Kab-Hoy (Tradescantiaspathacea Swartz) extracts on CYP3A4 activity in-vitro, The 5th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2013, Mahasarakham University, Mahasarakham, Thailand
 • (2013) Sara N, Kesttritip T, Kamkhuenkeaw S, Suwannakul S, Sethabouppha B, Preliminary screening test for the effect of Plu-Kaow crude extracts on rat CYP3A4 enzyme activity in-vitro, The 5th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2013, Mahasarakham University, Mahasarakham University, Thailand
 • (2012) Suwannakul S, Silaket P, Thitayarak P, Sangthong S, Treenert A, Sethabouppha B, Inhibitory Effect of Kote-Kraduke (Saussurea Iappa C.B.Clake) Extracts on CYP3A4 Activity in-vitro, The 4th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2012, Khon kaen University, Khon Kaen, Thailand
 • (2011) Thitayarak P, Silaket P, Sangthong S, Treenert A, Suwannakul S, Sethabouppha B, Inhibitory effect of Tien-kwaw (Lawsoniainermis L.) extracts on CYP3A4 activity in-vitro., The 3nd Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2011, Ubon Ratchathai University, Ubon Ratchathani, Thailand

รางวัลและประกาศเกียรติคุณ

ทุนวิจัยที่ได้รับ