Profile Image

ผศ.ฑิภาดา สามสีทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Contact

 • Email: tipada.s@ubu.ac.th
 • Phone: 045353620

สาขาเชี่ยวชาญ

คุณวุฒิ

เภสัชศาสตร์บัณฑิต เภสัชกรรมโรงพยาบาล

ผลงานวิชาการ

Research Articles (International)
Research Articles (National)
 • ญาดา ศรีธํารงสวัสดิ์*, กษมา ศรีหาคลัง**, วิริยา แวงวรรณ**, ฑิภาดา สามสีทอง* ร้อยเอ็ดเวชสาร. ร้อยเอ็ดเวชสาร; 2022; 9 (1) : 01 Link:
 • Tuanthon BoonlueFaculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University Teeraporn SupapaanFaculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University Nonglek KhunawaradisaiFaculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University Suttasinee SuwannakulFaculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University Uraiwan AkanitFaculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University Tipada SamseethongFaculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University Manit Sae-teawFaculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University Patcharee PhanpanichCollege of Medicine and Public Health, Ubon Ratchathani University Jittawee PhattarawachrawiCollege of Medicine and Public Health, Ubon Ratchathani University Depression risk screening among students at Ubon Ratchathani University. jmpubu; 2022; 5 (2) : 114 Link:
 • Teeraporn Supapaan, Tuanton Boonlue, Tipada Samseethong, Prasittichai Poonphol, Uraiwan Akanit, Jeerisuda Khumsikiew, Suttasinee Suwannakul, Sisira Donsamak, Nonglek Khunawaradisai Food Supplement Consumption Behavior among Undergraduate Students in Ubon Ratchathani University. Thai Journal of Pharmacy Practice; 2022; 14 (4) : in progress Link:
 • Pikrom Asokbunyarat1 , Tipada Samseethong2 *  ผลของการพัฒนาการบริบาลทางเภสัชกรรมในคลินิกวาร์ฟาริน ณ โรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง (The Effects of Pharmaceutical Care Model Development at Warfarin Clinic in 30 Beds Community Hospital). IJPS; 2021; 17 (4) : 61-74 Link:
 • ฑิภาดา สามสีทอง นันทิกานต์ แฉขุนทด วัลลภา แกล้วทนงค์ ธีราพร สุภาพันธุ์ ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา Evaluation of Polypharmacy Appropriateness in Elderly Patients Using the STOPP/START Criteria 2014 at Supphasithipasong Hospital, Ubon Ratchathani Province. IJPS; 2019; 15 (3) : 75 Link:
Review Articles (International)
Review Articles (National)
 • Tipada Samseethong Use of SV2A antagonist for the epilepsy treatment. IJPS; 2018; 14 (3) : 16-29 Link:
 • ฑิภาดา สามสีทอง, ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์ Slow Inactivation Voltage-Gated Sodium Channel - A Novel Target for treatment of Epilepsy: Focus on Lacosamide. สารคลังข้อมูลยา; 2016; 18 (70) : 19-34 Link:
Proceeding (International)
Proceeding (National)
 • Chaekhuntod N.1, Kewtanong W.1, Supapaan T.2, Samseethong T.3*  . Analysis of Potentilally Inapproproate Medication in elderly patients according to 2014 STOPP/START criteria. In: ; editor. The 10th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2018 (NEPhReC 2018) 0000-00-00 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น: ; 2018. P. -
Textbook
 • รู้จัก ป้องกัน โรคโควิด-19
 • คู่มือเภสัชกรครอบครัว

นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ

Oral Presentation (International)
 • (2018) Chaekhuntod N.1, Kewtanong W.1, Supapaan T.2, Samseethong T.3* &nbsp;, <p>Analysis of Potentilally Inapproproate Medication in elderly patients according to 2014 STOPP/STA, The 10th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2018 (NEPhReC 2018), คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Oral Presentation (National)
Poster Presentation (International)
 • (2022) ฑิภาดา สามสีทอง, <p><strong>Skin Permeation Enhancement of Capsaicin Loaded-Liposomes,&nbsp;-Miceoemulsion and&nbsp;-Solid Lipid Nanoparticles:&nbsp;A comparative study</strong></p>, International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology 2022 (PST 2022), online
 • (2019) นางสาวธัญวรัตม์ ชุมแวงวาปี นางสาวหัสดี ศุภภัคพัฒนา, <p>การเปรียบเทียบการบรรเทาปวดและอาการข้างเคียงของการใช้ ibuprofen และ ibuprofen ร่วมกับยาอม สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บคอ</p>, งานสามสถาบัน, คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหาสารคาม
 • (2019) นายดนัยศักดิ์ คำวิชิต นางสาวรวิภา ชัยจันทร์, <p>การศึกษาอุบัติการและปัจจัยเสี่ยงในการเกิด recurrent strok ในโรงพยาบาล<br /> &nbsp;สรรพสิทธิประสงค์</p>, งานสามสถาบัน, คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหาสารคาม
Poster Presentation (National)
 • (2021) Tipada Samseethong, <p>A pilot-scale of pre-commercialization of a Saicin gel: Skin irritation and skin permeation</p>, International Conference and Exhibition on Pharmaceuticak Sciences and Technology 2021, online

รางวัลและประกาศเกียรติคุณ

ทุนวิจัยที่ได้รับ

 • (2023 - 2024) การศึกษาฤทธิ์การต้านอักเสบจากผงเห็ดร่างแหในสัตว์ทดลองที่ถูกเหนี่ยวนำให้มีความเครียดเพื่อใช้ในกลุ่มผู้สูงอายุ, , ผู้วิจัยหลัก: 1. ผศ.ดร. อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ สัดส่วน 50% 2. ดร. ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์ สัดส่วน 20% 3.ผศ.ดร. ฑิภาดา สามสีทอง สัดส่วน 10% 4. ผศ.ดร.สุรีวัลย์ บำรุงไทย สัดส่วน 20%
 • (2022 - 2023) การทดสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาด้านระบบสมองของเห็ดร่างแหและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เห็ดร่างแหรูปแบบเม็ดแตกตัวไวในช่องปากสำหรับผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 256ุ6, , ผศ.ดร. อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ 25% ผศ.ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ 10% ผศ.ดร. วรนันท์ รังสิมาวงศ์ 10% อ.ดร. ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์ 10% อ.ดร. ตันติมา กำลัง 10% ผศ.ฑิภาดา สามสีทอง 10% รศ.ดร.เยาวเรศ ชูลิขิต 15% รศ.ดร.วริษฏา ศิลาอ่อน 10%
 • (2022 - 2023) การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาบน้ำสมุนไพรไทยสูตรไม่ใช้น้ำสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ป่วยวิกฤต, , วรนันท์ รังสิมาวงศ์ ฑิภาดา สามสีทอง สุรีวัลย์ ดวงจิตต์
 • (2022 - 2023) การพัฒนาต้นแบบสูตรตำรับสมุนไพรไทยสูตรไม่ใช้น้ำสำหรับทำความสะอาดร่างกาย= ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ป่วยวิกฤต, , สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์ ฑิภาดา สามสีทอง วรนันท์ รังสิมาวงศ์ กุสุมา จิตแสง
 • (2020 - 2022) Saicin Gel: เจลลดอาการปวดกล้ามเนื้อจากสารสกัดพริกที่มีความระคายเคืองต่ำ, , สุรีวัลย์ ดวงจิตต์, ฐิติ ราศีกุล, ฑิภาดา สามสีทอง, ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
 • (2020 - 2020) การศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยการใช้ยาทาเจลพริกในผู้ป่วยมะเร็งที่มีการปวดปลายประสาท, , นางสาวฑิภาดา สามสีทอง นางสาวไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์ผศ.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริผศ.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีภาพญ.ศรัญญา ประทัยเทพ
 • (2020 - 2021) ทบทวนการใช้ capsaicin ในโรงพยาบาล, ,
 • (2017 - 2020) ลักษณะโครงการวิจัยของนิสิต/นักศึกษาเภสัชศาสตร์ในประเทศไทย, , อาจารย์พนัชกร เตชอังกูรอาจารย์รชตะ มังกรแก้ว อาจารย์มานิตย์ แซ่เตียว อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา
 • (2016 - 2017) การศึกษาย้อนหลังการได้รับยาที่มีแนวโน้มความไม่เหมาะสมตามเกณฑ์ Beers 2015 และเกณฑ์ START/STOPP, , อ. ฑิภาดา สามสีทอง ดร. ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภารศ.ดร. ธีราพร ชนะกิจนายแพทย์อาคม อารยาวิชานนท์
 • (2019 - 2022) นวัตกรรมวัสดุโครงสร้างสำหรับการนำส่งยาและผลิตภัณฑ์ทางเลือก, , ผศ.ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์อ.ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์อ.ฑิภาดา สามสีทอง
 • (2010 - 2011) เปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้ยาสูตรผสมแบบเม็ดเดียวกับยาสูตรเดี่ยวในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดสูง, , ภญ. ฑิภาดา สามสีทอง, ผศ. นพ. ไชยสิทธิ์ วงศ์วิภาพร, , ภญ. เนาวคุณ อริยพิมพ์