Profile Image

ผศ.ทวนธน บุญลือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Contact

 • Email: tuanthon.b@ubu.ac.th
 • Phone: 045363610

สาขาเชี่ยวชาญ

 • เภสัชบำบัดด้านจิตเวชศาสตร์ เภสัชบำบัดในผู้สูงอายุ เภสัชกรรมคลินิกและการบริบาลทางเภสัชกรรม

   

   

คุณวุฒิ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชบําบัด

มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย (ปี พ.ศ.2555)

เภสัชศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย (ปี พ.ศ.2553)

ว.ภ (เภสัชบำบัด)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย (ปี พ.ศ.2559)

ผลงานวิชาการ

Research Articles (International)
 • Teeraporn Supapaan, Bee Yean Low, Claire Anderson, Tuanthon Boonlue, Napaporn Puripunyawanich, Jeerisuda Khumseekeaw, Chonladda Pitchayajittipong, Prasittichai Poonphol Evaluation of The Rational Drug Use (RDU) Literacy Among Undergraduate Students. Pharmacy Practice; 2023; 21 (4) : in progress Link:
 • Boonlue T, Subongkot S, Dilokthornsakul P, Kongsakon R, Pattanaprateep O,Suanchang O, Chaiyakunapruk N Hospitalization and cost after switching fromatypical to typical antipsychotics in schizophrenia patients in Thailand. Clinicoecon Outcomes Res; 2016; 29 (8) : 127 Link: 136
Research Articles (National)
 • ทวนธน บุญลือ, ธีราพร สุภาพันธุ์, น้องเล็ก คุณวราดิศัย, สุทธาสินี สุวรรณกุล, อุไรวรรณ อกนิตย์, ฑิภาดา สามสีทอง, มานิตย์ แซ่เตียว, พัชรี พรรณพานิช, จิตตวีร์ ภัทรวัชช์รวีร์ การคัดกรองความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าในนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. วารสารการแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2022; 5 (2) : 114-124 Link:
 • ธีราพร สุภาพันธุ์, ทวนธน บุญลือ, ฑิภาดา สามสีทอง, ประสิทธิชัย พูลผล, อุไรวรรณ อกนิตย์, จีริสุดา คำสีเขียว, สุทธาสินี สุวรรณกุล,ศิศิรา ดอนสมัคร, น้องเล็ก คุณวราดิศัย พฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. วารสารเภสัชกรรมไทย; 2023; 14 (4) : 983-992 Link:
 • เจษฎา ทองเถาว์, ชมภูนุช วีระวัธนชัย, กมลรัตน์ โสมรักษ์, อภิรดี แสงงาม, ทวนธน บุญลือ อุบัติการณ์และการจัดการของอาการยึกยือเหตุยาในผู้ป่วยจิตเวช : การศึกษาเชิงพรรณนาแบบย้อนหลังของโรงพยาบาลจิตเวชแห่งหนึ่ง. วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล; 2022; 32 (2) : 115-125 Link:
 • ชมภูนุช วีระวัธนชัย, อภิรดี แสงงาม, กมลรัตน์ โสมรักษ์, สิปณัฐ ศิลาเกษ, ทวนธน บุญลือ อาการแสดงทางคลินิก ระดับโปรแลคติน และการจัดการ ในผู้ป่วยที่มีภาวะโปรแลคตินในเลือดสูงจากยาจิตเวช. วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล; 2022; 32 (3) : 218-229 Link:
 • ปรัตดา ศรีสมบัติ , ทวนธน บุญลือ , อุไรวรรณ อกนิตย์ ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดความผิดปกติของไต ในผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยาทีโนโฟเวียร์ ในโรงพยาบาลชุมชน. วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ; 2021; 14 (3) : 1-14 Link: (in press)
 • ธนัฎชา สองเมือง , ทวนธน บุญลือ , แสวง วัชระธนกิจ , ฑิภาดา สามสีทอง ความเสี่ยงของการใช้ยาต้านโคลิเนอร์จิกกับการหกล้มในผู้ป่วยสูงอายุ: การศึกษาโคฮอร์ทแบบย้อนหลัง. ไทยไภสัชยนิพนธ์; 2022; 17 (1) : 1-18 Link: (in press)
 • กอปรกาญจน์ โนนพิลา, รัฐวรรณ สีหะประเสริฐ, พวงเพชร พันธ์สวัสดิ์, ทวนธน บุญลือ ผลลัพธ์ของการให้คาแนะนาปรึกษาของยาโคลซาปีนโดยเภสัชกรในผู้ป่วยโรคจิตเภท. วารสารเภสัชกรรมไทย; 2021; 13 (4) : 1-11 Link: (in press)
 • ประสิทธิชัย พูลผล , ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา , ทวนธน บุญลือ , กรกต ชัยยนต์ , อนุชา นิติธรรม ผลลัพธ์ของโปรแกรมการเลิกบุหรี่โดยเภสัชกรในร้านยา: กรณีศึกษาร้านยามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง. วารสารเภสัชกรรมไทย; 2022; 14 (1) : 1-16 Link: (in press)
 • จารวีกร เสริมรัมย์, ภูธฤทธิ์ ประคำมินทร์, ชมภูนุช วีระวัธนชัย, ทวนธน บุญลือ ภาวะหัวใจเต้นเร็วในผู้ป่วยโรคจิตเภทที่ได้รับยาโคลซาปีนที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล. วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน; 2020; 16 (4) : 13-23 Link: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/IJPS/article/download/233748/166424/
 • วีระ ดุลย์ชูประภา, ชมภูนุช วีระวัธนชัย, ทวนธน บุญลือ ผลกระทบของโรคซึมเศร้าในด้านการขาดงานและการด้อยความสามารถในผู้ป่วยคนไทยที่ได้รับการวินิจฉัยโรคซึมเศร้าชนิด Major Depressive Disorder IMPACT OF DEPRESSION ON WORK LOSS AND DISABILITIES IN THAI PATIENTS WITH MAJOR DEPRESSIVE DIOSRDER. ไทยไภษัชยนิพนธ์; 2016; 11 (2) : 1-12 Link:
Review Articles (International)
Review Articles (National)
 • ทวนธน บุญลือ การใช้ยาต้านโรคจิตอย่างปลอดภัย. วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ; 2016; 10 (2) : 1 Link: 29
 • ทวนธน บุญลือ ยาใหม่หรับภาวะโรคจิตในโรคพาร์กินสัน : Pimavanserin. วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน; 2018; 14 (2) : 26 Link:
 • ทวนธน บุญลือ, จิตติพล ตันติวิท NEUROLEPTIC MALIGNANT SYNDROME จากการได้รับยา PALIPERIDONE LONG ACTING INJECTIONร่วมกับ ORAL RISPERIDONE และ INTRAMUSCULAR HALOPERIDOL. วารสารประสาทวิทยา; 2015; 31 (2) : 41-52 Link:
 • ทวนธน บุญลือ, อรภรณ์ สวนชัง. ภาวะพิษต่อไตจากลิเทียม. วารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา; 2012; 6 (2) : 31-43 Link:
 • เรวดี วงศ์ปการันย์, ทวนธน บุญลือ ภาวะน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นจากการใช้ยาทางจิตเวช. ศรีนครินทร์เวชสาร; 2015; 30 (3) : 311-318 Link:
Proceeding (International)
Proceeding (National)
Textbook
 • Long term Pharmaceutical care in specialized patients
 • การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในผู้สูงอายุ
 • คู่มือเภสัชกร:เพื่อให้คำแนะนำเรื่องวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชน จัดทำโดย คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี (E-book)

นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ

Oral Presentation (International)
Oral Presentation (National)
Poster Presentation (International)
 • (2016) Tuanthon Boonlue1,Somporn Suwanmajo2, Thanarat Suansanae3, Efficacy and Safety of Aripiprazole for Maintenance Treatment of Methamphetamine Dependence Followin, CINP 2016, Seoul, South Korea
Poster Presentation (National)
 • (2017) ชมภูนุช วีระวัธนชัย1, วีระ ดุลย์ชูประภา1 , ทวนธน บุญลือ2, <p>ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับยาลิเทียมในผู้ป่วยโรคทางอารมณ์หลังการให้คำปรึกษาด้านยาโดยเภสัชกร<br, การประชุมวิชาการ 3 สถาบัน ปี 2560, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รางวัลและประกาศเกียรติคุณ

ทุนวิจัยที่ได้รับ