Profile Image

ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Contact

 • Email: peerawat.j@ubu.ac.th
 • Phone: 045353603

สาขาเชี่ยวชาญ

 • - บริบาลเภสัชกรรมและวิจัยในกลุ่มโรคอายุรกรรม และโรคหัวใจหลอดเลือด

  - เทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลทางด้านสุขภาพ

คุณวุฒิ

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด

วิทยาลัยเภสัชบำบัด สภาเภสัชกรรม, ไทย (ปี พ.ศ.2557)

ประกาศนียบัตร Specialized fellowship in Cardiology pharmacotherapy

วิทยาลัยเภสัชบำบัด สภาเภสัชกรรม, ไทย (ปี พ.ศ.2555)

ประกาศนียบัตร Board Certified in Pharmacotherapy Specialist

Board of Pharmacy Specialties, สหรัฐอเมริกา (ปี พ.ศ.2555)

ประกาศนียบัตร Specialized Residency in Internal Medicine Pharmacotherapy

วิทยาลัยเภสัชบำบัด สภาเภสัชกรรม, ไทย (ปี พ.ศ.2554)

ประกาศนียบัตร General Residency in Pharmacotherapy

วิทยาลัยเภสัชบำบัด สภาเภสัชกรรม, ไทย (ปี พ.ศ.2552)

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาเภสัชบำบัด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย (ปี พ.ศ.2550)

เภสัชศาสตร์บัณฑิต

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย (ปี พ.ศ.2547)

ผลงานวิชาการ

Research Articles (International)
Research Articles (National)
 • สิริพร วงศ์ธนู, แสวง วัชระธนกิจ, พีรวัฒน์ จินาทองไทย ประสิทธิผลการพัฒนาระบบรายงานความคลาดเคลื่อนทางยาในโรงพยาบาลขนาดกลาง. วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล; 2023; 33 (2) : 186-196 Link: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJHP/article/view/261792
 • จินตนา นภาพร, ธีราพร สุภาพันธุ์, พีรวัฒน์ จินาทองไทย, ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา, จิรวัฒน์ คำนึก, ชนาวัฒน์ ค้าแก้ว, ธนากร จึงสุวดี, ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์ การวิเคราะห์ความคล้ายคลึงของลักษณะทางกายภาพของ ยาเม็ดและยาแคปซูลที่มีจำหน่ายในประเทศไทย. วารสารเภสัชกรรมไทย; 2023; 15 (4) : 1060-1070 Link: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/TJPP/article/view/259156
 • รัตนาภรณ์ แสนสุด, พีรวัฒน์ จินาทองไทย, สุทธาสินี สุวรรณกุล, ศิศิรา ดอนสมัคร, สุณี เลิศสินอุดม ผลการให้บริบาลทางเภสัชกรรมต่อความตระหนักรู้ในการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล ในผู้เข้ารับบริการโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน; 2022; 18 (2) : 29-39 Link: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/IJPS/article/view/256016
 • นิจวรรณ ชื่นไมตรี, ธีราพร สุภาพันธ์ุ, พีรวัฒน์ จินาทองไทย, ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์, เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม การเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยของการใช้ยาต้านไวรัสเอชไอวีสูตรที่สองในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีที่มีการรักษาล้มเหลวจากยาสูตรแรก: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมานเครือข่าย. วารสารเภสัชกรรมไทย; 2022; 14 (3) : 713-732 Link: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/TJPP/article/view/251857
 • พีรวัฒน์ จินาทองไทย, วันนิศา ดงใต้, บุญธิดา อ้นสืบสาย, พศวัต โตวงศ์ศรีเจริญ, ธนัฎชา สองเมือง, แสวง วัชระธนกิจ, สุรกิจ นาฑีสุวรรณ การทดสอบความถูกต้องแม่นยำของแบบประเมิน Pooled Cohort risk score และ Thai CV risk score ในการทำนายความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ ณ โรงพยาบาลวารินชำราบ. ไทยไภษัชยนิพนธ์; 2021; 16 (2) : 71-81 Link: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/TBPS/article/view/248699
 • Thayarat W, Lorvinitnun P, Jinatongthai P, Wattanawong W, Patanasethanont D Efficacy and Safety of Immunosuppressive Drugs in Kidney Transplant Recipients in Sunpasitthiprasong Hospital. IJPS; 2019; 15 (1) : 144-157 Link: https://tci-thaijo.org/index.php/IJPS/article/view/130209
 • ทิพย์วาณี ธัญญะวัน, พิทยาธร โยมศรีเคน, รชตะ มังกรแก้ว, รณชัย ชมเมือง, กัลญารัตน์ ตั้งตระกูล, ศตพร สืบสิงห์, สถาพร มณี, สมหวัง จรรยาขันติกุล, พีรวัฒน์ จินาทองไทย และศักดิ์สิทธิ ศรีภา ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมระดับ INR และการเกิดภาวะเลือดออกในผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟารินในโรงพยาบาลวารินชำราบ. IJPS; 2017; 13 (Supplement) : 301-310 Link: https://archives.tci-thaijo.org/index.php/IJPS/article/view/88582
 • แสวง วัชระธนกิจ พัชรีการญจนวัฒน์ พีรวัฒน์ จินาทองไทย การศึกษาระยะยาวของการบริบาลทางเภสัชกรรม คลินิกโรคหืดอย่างง่าย. วารสารเภสัชศาตร์อีสาน; 2015; 11 (1) : 89-98 Link: https://tci-thaijo.org/index.php/IJPS/article/view/19382/27957
 • แสวง วัชระธนกิจ, พีรวัฒน์ จินาทองไทย, ปาริชาติ บุตรดีมี, ณัฐวดี พิมพ์บุญมา, ภัสรา บุญมา  อุบัติการณ์และความชุกของการเข้านอนโรงพยาบาลจากภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำในผู้ป่วยเบาหวาน ณ โรงพยาบาลม่วงสามสิบ. วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน; 2015; 11 (ฉบับพิเศษ) : 191-196 Link: https://tci-thaijo.org/index.php/IJPS/article/view/40299/33255
 • สุณี เลิศสินอุดม, พีรวัฒน์ จินาทองไทย การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์การบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยโรคหืด เพื่อนำแบบสอบถามสำหรับวัดคุณภาพชีวิตไปใช้ในเวชปฏิบัติ. วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน; 2011; 7 (3) : 55-60 Link: https://tci-thaijo.org/index.php/IJPS/article/view/7562/6542
Review Articles (International)
Review Articles (National)
 • ภก. พีรวัฒน์ จินาทองไทย FAQ ยา warfarin จำเป็นต้องให้ loading dose หรือ stat doseหรือไม่?. Warfarin Newsletter; 2015; 1 (3) : 18-19 Link:
 • เด่นใจ บัวทุม, ปัทมานันท์ ภูปา, พีรวัฒน์ จินาทองไทย, มานิตย์ แซ่เตียว, วีระ มหาวนากูล Case report: Heparin-induced skin necrosis. วารสารคลินิก; 2013; 29 (2) : 105-107 Link:
Proceeding (International)
Proceeding (National)
Textbook
 • Contempirary Reviews in Pharmacotherapy 2012
 • Changing landscape of Antiplatelet Therapy in Acute Coronary Syndrome
 • กรณีศึกษา: In-stent thrombosis
 • เภสัชกรรมปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศด้านโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด

นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ

Oral Presentation (International)
Oral Presentation (National)
 • (2012) เอมอัจฉรา วรสาร, วนัสนันท์ วรรณสุพริ้ง, วริศรา จินาทองไทย, พีรวัฒน์ จินาทองไทย, มานิตย์ แซ่เตียว, Pharmaceutical care service in Cardiac care unit, Sapprasittiprasong hospital, โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน The 4th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2012: Pharmacy Profession in Harmony, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Poster Presentation (International)
 • (2022) Trerayapiwat K, Jinatongthai P, Vathesatogkit P, Sritara P, Paengsai N, Dilokthornsakul P, Nathisuwan S, Le LM, Chaiyakunapruk N, Using Real World Evidence to Generate Cost-Effectiveness Analysis of Fibrinolytic Therapy in Patients with ST-Segment Elevation Myocardial Infarction in a Limited Resource Country, ISPOR 2022, Virtual platform
 • (2011) Jinatongthai P, Jinatongthai W, Worasarn A, The development of computer program to manage the pharmaceutical care database in cardiac care unit, US-Thai pharmacy consortium: for the development of Pharmacy Education in Thailand, Phuket Graceland Resort & Spa
 • (1970) Khaisombut N, Nathisuwan S, Likittanasombat K, Chaiyakunapruk N, Jinatongthai P, Medication Use Evaluation on Enoxaparin and Identify Risk Factor for Bleeding in Asian Acute Coronar, International Pharmaceutical Federation (FIP) ร่วมกับ Pharmaceutical Association of Thailand under Royal Patronage, BITEC - Bangkok International Trade and Exhibition
Poster Presentation (National)
 • (2012) เอมอัจฉรา วรสาร, วนัสนันท์ วรรณสุพริ้ง, วริศรา จินาทองไทย, นฤมล บุญสรรค์, พีรวัฒน์ จินาทองไทย, มานิตย์ แซ่เตียว, ผลการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ณ ห้องผู้ป่วยหนักโรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยา, การประชุมวิชาการ Cardiac Network Forum ครั้งที่ 4: หัวใจคนไทยแข็งแรง, โรงแรมรอยัล ภูเก็ตซิตี้, ภูเก็ต
 • (2011) เอมอัจฉรา วรสาร, วริศรา ปาณะวงษ์, พีรวัฒน์ จินาทองไทย, การพัฒนาโปรแกรมติดตามผู้ป่วยและบันทึกความต่อเนื่องทางยางานบริบาลเภสัชกรรม ณ ห้องผู้ป่วยหนักโรคหัวใจแ, Cardiac Network Forum ครั้งที่ 3: Pot Puri เครือข่ายหัวใจสู่ชุมชนประจำปี 2554, โรงแรมอัมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก
 • (2011) เอมอัจฉรา วรสาร, พีรวัฒน์ จินาทองไทย, การพัฒนางานบริบาลเภสัชกรรมในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ณ ห้องผู้ป่วยหนักโรคหัวใจและหลอดเลือด, Cardiac Network Forum ครั้งที่ 3: Pot Puri เครือข่ายหัวใจสู่ชุมชนประจำปี 2554, โรงแรมอัมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก

รางวัลและประกาศเกียรติคุณ

 • (2019) รางวัลผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รางวัลระดับดี, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ระดับชาติ

ทุนวิจัยที่ได้รับ

 • (2020 - 2020) การศึกษาผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้สูงอายุในประเทศไทย (กลุ่มย่อยโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์), มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.), Jinatongthai P, Kanchanawat P, Samseethong T, Lapmag A, Chamnan P, Lorvinitnun P, Jinatongthai W, Boonsong S
 • (2020 - 2021) การพัฒนาแอพพลิเคชัน “ยาอะไร” (Ya-A-Rai) สำหรับการพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและยาแคปซูลที่มีจำหน่ายในประเทศไทยด้วยตนเอง เพื่อความปลอดภัยด้านยาแก่ประชาชน, ,
 • (2020 - 2020) การประเมินผลโครงการนำร่องให้ผู้ป่วยรับยาที่ร้านขายยาเพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล ระยะที่ 2, , คณะผู้วิจัย: รุ่งนภา คำผาง, ศรีเพ็ญ ตันติเวสส, พัทธรา ลีฬหวรงค์, ทรงยศ พิลาสันต์, ธนพร บุษบาวไล, อกนิฏฐา พูนชัย, สุพัฒศิริ อึ้งมณีภรณ์, จิรวิชญ์ ยาดีหัวหน้าชุดดำเนินการวิจัยในพื้นที่:1. โรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 1 (โรงพยาบาลสวนปรุง) ดร.ภญ.เพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2. โรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 2 (โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก) ผศ.ดร.ภก.ปิยะเมธ ดิลกธรสกุล มหาวิทยาลัยนเรศวร3. โรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 3 (โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์) โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP)4. โรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 4 (โรงพยาบาลสระบุรี) ดร.ภญ.ตวงรัตน์ โพธะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์5. โรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 5 (โรงพยาบาลราชบุรี) ผศ.ดร.ภก.สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย มหาวิทยาลัยศิลปากร6. โรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 6 (โรงพยาบาลชลบุรี) ภญ.ดร. ณัฏฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์ มหาวิทยาลัยบูรพา7. โรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 7 (โรงพยาบาลขอนแก่น) รศ.ดร.ภญ.นุศราพร เกษสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น8. โรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 8 (โรงพยาบาลอุดรธานี) ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ไชยสงค์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม9. โรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 9 (โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา) ดร. นภชา สิงห์วีรธรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก 10. โรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 10 (โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์) ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 11. โรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 11 (โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช) ภญ.ดร.ศิราณี ยงประเดิม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์12. โรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 12 (โรงพยาบาลสงขลานครินทร์) ผศ.ดร.ภญ. กุลจิรา อุดมอักษร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์13. โรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 13 (โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์) รศ.ดร.ภญ. อุษา ฉายเกล็ดแก้ว มหาวิทยาลัยมหิดล ดร. สมหมาย อุดมวิทิต มหาวิทยาลัยสยาม 
 • (2014 - 2015) การประยุกต์ใช้เภสัชพันธุศาสตร์ในผู้ป่วยที่ไ้ด้รับยาวาร์ฟาริน ณ โรงพยาบาลวารินชำราบ, , อ.ภก.พีรวัฒน์ จินาทองไทย (35%)อ.ดร.ภก.สมหวัง จรรยาขันติกุล (35%) ภญ.กัลญารัตน์ ตั้งตระกูล (30%)