Profile Image

ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Contact

 • Email: pajaree.t@ubu.ac.th
 • Phone: 045353623

สาขาเชี่ยวชาญ

 • AWARD/SCHOLARSHIP RECIEVED:

  12-23 July 2010:  Okinawa Institute of Science and technology (OIST) supported for attending in the "Developmental neurobiology" course, at OIST seaside house, Onna-village, Okinawa, JAPAN 

   

  13 Sep 2006-2010: The Commission on Higher Education on behalf of the Royal Thai government supported for the PhD studying at the University of Manchester, Manchester, UNITED KINGDOM

  - Thesis title: An alternative mechanism by which the Notch signal is induced via the endocytic pathway

   

  17 July2002-22July2004: The Australian Government offered the Australian Development Scholarship (ADS) to study in master of biotechnology at the University of Queensland, Brisbane, Queensland, AUSTRALIA

  - Project title: Signaling cross-talk between prostaglandin and prolactin receptors in MCF-7 breast cancer cell line: Negative regulation of JAK/STAT signaling

   

  3-22 September 2001: The Korean Government by the Korea International Coorporation Agency (KOICA) supported for participating in" the international training in tuberculosis control" at Soul, KOREA

   

  1997-1998: The Thai Government via the Ministry of University Affairs funded for studying in master of physiology at Mahidol University, THAILAND

  - Thesis title: Relationship between serum and salivary cortisol in Thai healthy subjects during some physiological conditions

   

  1994-1995: The Faculty of Graduate Studies, Mahidol University, THAILAND provided the tuition fee waivers during the first year of studying in the master of physiology

   

  TEACHING AREA:

  - Anatomy, physiology and pathophysiology of the nervous, cardiovascular and respiratory systems

   

  AREA OF EXPERTISE

  Cellular and Molecular Physiology: Neurobiology, developmental and cancer neurobiology,  neuroscience, cell signaling pathway, Notch, endocytic trafficking of proteins

   

  RESEARCH INTEREST: 

  My ongoing projects are to study the mechanisms of some natural products and protein trafficking inhibitors on the growth and apoptosis of human neuroblastoma (NB) and glioblastoma multiforme (GBM). This is to help us advance our knowledge into the causes of brain cancer. However, other cancers including breast and cervical cancers are also of my interests.  I am also investigating the role of Notch signalling in the regulation of growth and development using both several human cell lines and Drosophila as a model.

   

  RESEARCH TECHNIQUES: I am competent in the following techniques:

  1. Molecular biology techniques:

  - DNA & RNA isolation and analysis by conventional PCR & quantitative PCR

  - Cloning & DNA sequencing etc.

  2. Protein extraction and analysis by Western blot

  3. Cell imaging: Use of fluorescence microscope for tracking of the routes of protein trafficking

  4. Flow cytometry for cell cycle and apoptosis analysis

  5. Drosophila and mammalian cell culture

  6. Drosophila fly pushing

คุณวุฒิ

Doctor of Philosophy (Neuroscience)

The University of Manchester, สหราชอาณาจักร (ปี พ.ศ.2553)

Master of Science (Biotechnology)

The University of Queensland, ออสเตรเลีย (ปี พ.ศ.2547)

Master of Science (Physiology)

Mahidol University, ไทย (ปี พ.ศ.2541)

Nursing Sciences

Khon Kaen University, ไทย (ปี พ.ศ.2534)

ผลงานวิชาการ

Research Articles (International)
 • Wilkin M, Tongngok P*, et al Drosophila HOPS and AP-3 complex genes are required for a Deltex-regulated activation of notch in the endosomal trafficking pathway. Dev Cell; 2008; 15 (5) : 762-772 Link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19000840
Research Articles (National)
 • Homhual S, Tongngok P*, et al Evaluation of biological activities of crude extracts from Cratoxylum formosum (Jack.) Dyer. and Cayratia trifolia L. domin young shoots. UBU Journal; 2007; 9 (2) : 54-60 Link:
 • Akanitapichat P, Tongngok P*, et al Antiviral and anticancer activities of Stemona collinsae. Thai J Pharm Sci; 2005; 29 (3-4) : 125-136 Link:
 • Tongngok P*, Kaenkum K Antimicrobial activity of Northeastern medicinal plants in Thailand. IJPS; 2005; 1 (1) : 40-46 Link:
 • Urasopon N, Tongngok P*, et al A Study of the antimicrobial activity of Thai herbs on enteropathogenic Escherichia coli. J Thai Vet Med Assoc; 2003; 54 (1-2) : 27-38 Link:
Review Articles (International)
Review Articles (National)
Proceeding (International)
Proceeding (National)
Textbook

นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ

Oral Presentation (International)
Oral Presentation (National)
 • (2020) Jirawan Khammun, Chatchai Wararit, and Pajaree Tongngok*, Proteasome, gamma-secretase and autophagy inhibitors sensitize human T98G glioblastoma cell line to temozolomide (TMZ) under high glucose concentration, The 12th annual conference of Northeastern pharmacy research 2020., Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University, Thailand
Poster Presentation (International)
 • (2009) Pajaree Tongngok, The 50th Annual Drosophila Research Conference, The 50th Annual Drosophila Research Conference, The Sheraton Chicago Hotel &Towers, Chicago, Illinois, US
Poster Presentation (National)
 • (2020) Nichakan Sabangban, Mathurada khunawongwiwat, and Pajaree Tongngok*, Proteasome and gamma-secretase inhibitors chemosensitizes human glioblastoma cell line (U87MG) cultured in high glucose medium to temozolomide (TMZ), The 12th annual conference of Northeastern pharmacy research 2020., Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University, Thailand
 • (2014) Pajaree Tongngok*, Suparat Chanluang, and Bung-orn Sripanidkulchai, Proteasome and autophagy inhibitors suppress viability of human glioblastoma multiforme (GBM), นักวิจัยรุ่นใหม่ พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 14, Organized by The Thailand Research Fund (TRF) held at Ambassador City Jomtien Hotel, Pattaya, Thailand
 • (2014) Pajaree Tongngok* and Kusuma Jitsaeng, The isolation of hydroxychavicol from P. betel L. and its effect on DNA fragmentation, The 6th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2014, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University, Thailand

รางวัลและประกาศเกียรติคุณ

 • (2020) Excellent oral presentation: Jirawan, Khammun, Chatchai Wararit, and Pajaree Tongngok*. Proteasome, gamma-secretase and autophagy inhibitors sensitize human T98G glioblastoma cell line to temozolomide (TMZ) under high glucose concentration., คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ระดับชาติ
 • (2020) Good poster presentation: Nichakan Sabangban, Mathurada khunawongwiwat, and Pajaree Tongngok*. Proteasome and gamma-secretase inhibitors chemosensitize human glioblastoma cell line (U87MG) cultured in high glucose medium to temozolomide (TMZ), คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ระดับชาติ

ทุนวิจัยที่ได้รับ

 • (2022 - 2023) ชุดโครงการวิจัย เรื่อง ผลการยับยั้งกระบวนการ autophagy ในความไวต่อยา temozolomide ของเซลล์ glioblastoma, ทุนวิจัยและสร้างนวัตกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก และอ.ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
 • (2021 - 2022) ชุดโครงการวิจัย เรื่อง การเสริมฤทธิ์กันของ hydroxychavicol สารสกัดจากใบพลูและยา temozolomide ต่อฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์ และการตายแบบ apoptosis ของเซลล์มะเร็งสมอง glioblastoma, ทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและการพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ผศ.ดร. ปาจารีย์ ทองงอก, ผศ.ดร. กุสุมา จิตแสง และอ.ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
 • (2021 - 2023) ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา การศึกษาฤทธิ์ต้านการเพิ่มจำนวนและความเป็นพิษต่อเซลล์ glioblastoma ของสารสกัดหยาบน้ำและเอทานอลจากใบพลู, ทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.), ผศ.ดร. ปาจารีย์ ทองงอก, ผศ.ดร. กุสุมา จิตแสง และนางสาวรัชฎาพร พิสัยพันธุ์ นักศึกษาปริญญาโท สาขาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ
 • (2020 - 2020) ฤทธิ์ต้านการเพิ่มจำนวนและการเปลี่ยนแปลงวัฏจักรของเซลล์ของ temozolomide ต่อเซลล์มะเร็งสมองร้ายแรงที่พบในผู้สูงอายุชนิด T98G glioblastoma ที่เพาะเลี้ยงในอาหาร high glucose, ทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและการพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
 • (2019 - 2019) ผลของระดับ glucose ต่อกลไกการดื้อยา temozolomide ในเซลล์มะเร็งสมองร้ายแรงที่พบในผู้สูงอายุ ชนิด glioblastoma multiforme (GBM), ทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและการพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
 • (2016 - 2016) ผลของ Hydroxychavicol สารสกัดจากใบพลูต่อความสามารถในการบุกรุกของเซลล์เนื้องอกสมองร้ายแรง ชนิด glioblastoma multiforme (GBM), สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2559, ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก, อ.ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
 • (2013 - 2014) ฤทธิ์ป้องกันและยับยั้งการเพิ่มจํานวนของเซลล์มะเร็งสมอง SK-N-SH ของสารสกัด Hydroxychavicol จากใบพลู, สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.), ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก, ผศ.ดร.กุสุมา จิตแสง
 • (2013 - 2014) ฤทธิ์ยับยั้งการเจริญและความเป็นพิษต่อเซลล์เนื้องอกสมองของ Proteasome inhibitor และ Autophagy inhibitor โดยผ่าน Notch signaling pathway (MRG5580054), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก, ผศ.ดร.สุภารัตน์ จันทร์เหลือง, ศ.ดร.บังอร ศรีพานิชกุลชัย