Profile Image

น.ส.ประไพจิตร สาตะรักษ์

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

Contact

  • Email: parpaijit.m@ubu.ac.th
  • Phone: 045353636

สาขาเชี่ยวชาญ

คุณวุฒิ

ผลงานวิชาการ

Research Articles (International)
Research Articles (National)
Review Articles (International)
Review Articles (National)
Proceeding (International)
Proceeding (National)
Textbook

นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ

Oral Presentation (International)
Oral Presentation (National)
Poster Presentation (International)
Poster Presentation (National)

รางวัลและประกาศเกียรติคุณ

ทุนวิจัยที่ได้รับ