Profile Image

ผศ.ดร.อุไรวรรณ อกนิตย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Contact

 • Email: uraiwan.a@ubu.ac.th
 • Phone: 045353618

สาขาเชี่ยวชาญ

 • หัวข้อที่สอน: 

  - Pharmacotherapy in Internal medicine e.g., CKD, RRT, solid organ transplantation, infectious diseases

  - Pharmacotherapy in HIV and opportunistic infections

  งานวิจัยที่สนใจ: 

  - Pharmaceutical care in internal medicine 

  - Pharmaceutical care in HIV and related infections

  - Patient safety

  - High alert drugs

  - Pharmacy education

   

  ความเชี่ยวชาญ:

  - HIV

  - Internal medicine

  - Clinical educator

คุณวุฒิ

American Academy of HIV Expert

American Academy of HIV Medicine, สหรัฐอเมริกา (ปี พ.ศ.2562)

American Academy of HIV Pharmacist (AAHIVP)

American Academy of HIV Medicine, สหรัฐอเมริกา (ปี พ.ศ.2559)

Clinical Educator resident (PGY-2)

University of Florida College of Pharmacy, Florida, สหรัฐอเมริกา (ปี พ.ศ.2558)

Board Certified Pharmacotherapy Specialty (BCPS)

Board Certified of Pharmacy Specialty, สหรัฐอเมริกา (ปี พ.ศ.2557)

Pharmacy practice resident (PGY-1)

Bon Secours Hospital Baltimore, Maryland, สหรัฐอเมริกา (ปี พ.ศ.2557)

Doctor of Pharmacy

University of Maryland Baltimore School of Pharmacy, สหรัฐอเมริกา (ปี พ.ศ.2556)

เภสัชศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ไทย (ปี พ.ศ.2547)

ผลงานวิชาการ

Research Articles (International)
 • Uraiwan Akanit, Shahab Bozorgmehri, Kawther Alquadan, Joelle Nelson, Bruce Kaplan, Tezcan Ozrazgat-Baslanti, Karl L. Womer Improved ability to achieve target trough levels with liquid versus capsule tacrolimus in kidney transplant patients with HIV on protease inhibitor- or cobicistat-based regimens. Transplant Infectious Disease; 2020; e13517 (doi: 10.1111/tid.13517) : 00 Link:
 • Alfonso H. Santos Jr, Yang Li, Kawther Alquadan, Hisham Ibrahim, Muhannad A. Leghrouz, Uraiwan Akanit, Karl L. Womer, Xuerong Wen Outcomes of induction antibody therapies in the nonbroadly sensitized adult deceased donor kidney transplant recipients: a retrospective cohort registry analysis. Transplant International; 2020; 33 (8) : 865-877 Link: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/tri.13583
 • Uraiwan Akanit, Pharm D, BCPS; Benjamin Staley, PharmD; Jennifer W. Janelle, MD, AAHIVS; Zoe Muller, MD; Emily C. Huesgen, Pharm D, BCACP, AAHIVP; Sam J Borgert, Pharm D; & Ann Snyder Franklin, PharmD, MEd, BCPS   The Development of Antiretroviral Therapy Order Set for Admitted Adult HIV-Infected Patients. International Journal of Medicine and Pharmacy; 2016; 4 (2) : 1-26 Link:
Research Articles (National)
 •    พิชญา อุดมศิลป์, ตุลาการ นาคพันธ์, อุไรวรรณ อกนิตย์ การประเมินความสมเหตุผลของการใช้ยาโอเมพราโซลตามแนวทางปฏิบัติทางคลินิกในการป้องการเกิดแผลทางเดินอาหารจากการใช้ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ในโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง. TJPP; 2023; 15 (1) : 254-263 Link:
 • ทวนธน บุญลือ1* ธีราพร สุภาพันธุ์1 น้องเล็ก คุณวราดิศัย1 สุทธาสินี สุวรรณกุล1 อุไรวรรณ อกนิตย์1 ฑิภาดา สามสีทอง1 มานิตย์ แซ่เตียว1 พัชรี พรรณพานิช2 จิตตวีร์ ภัทรวัชช์รวีร์ การคัดกรองความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าในนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. วารสารการแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2022; 5 (2) : 114-124 Link:
 • ประสิทธิชัย พูลผล, อภิมุข ปิตรัมย์ , อัจฉราพรรณ พรมตา, ธีราพร สุภาพันธุ์, อุไรวรรณ อกนิตย์ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนมือถือระบบแอนดรอยด์สำหรับการประเมินความจำเป็นในการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในผู้ใหญ่. วารสารเภสัชกรรมไทย (TJPP); 2022; 14 (1) : 210-218 Link:
 • ปรัตดา ศรีสมบัติ, ทวนธน บุญลือ, อุไรวรรณ อกนิตย์ ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดความผิดปกติของไตในผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยาทีโนโฟเวียร์ในโรงพยาบาลชุมชน. Research and Development Health System journal; 2021; 14 (2) : 162-174 Link:
 • จันจิรา พืชธัญญากิจ , ลิลตา ทับทอง , พัชรี กาญจนวัฒน์ , อุไรวรรณ อกนิตย์ , ธีราพร สุภาพันธุ์4 , ประสิทธิชัย พูลผล * ผลของโปรแกรมการประเมินการใช้ยาต่อความเหมาะสมในการสั่งใช้ยาไทกีไซคลิน (Effect of drug use evaluation (DUE) program on appropriate use of Tigecycline).. (Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS; 2019; 15 (4) : 27-36 Link: http://www.erotikmarketi.com
 • เมวดี สายสิญจน์, ศกลวรรณ มีคม, กรวรรณ ผุดผ่อง, ปริญญา วงศ์ภักดี, ธิติ ทุมเสน, ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา  และ อุไรวรรณ  อกนิตย์     การศึกษาย้อนหลังการใช้ยาในผู้ป่วยที่มีภาวะไตบกพร่องที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลศูนย์สรรพสิทธิประสงค์. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน; 2017; 13 (Supplement) : S638-646 Link:
 • ปัญญพร วรรณพงศ์สถิต, อิสริยาภรณ์ ภูดีทิพย์, พัชรี  กาญจนวัฒน์, กรวรรณ ผุดผ่อง, ปริญญา วงศ์ภักดี, ธิติ ทุมเสน, ถนัดกิจ คณะบุตร, ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา  และ อุไรวรรณ  อกนิตย์   การศึกษาโครงการนำร่องการปรับขนาดยาให้เหมาะสมกับระดับการทำงานของไตบนหอผู้ป่วยอายุรกรรม.. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน; 2017; 13 (Supplement) : S373-381 Link:
Review Articles (International)
Review Articles (National)
 • อุไรวรรณ อกนิตย์ Review article: Drug Interaction Consideration in HIV/HCV Coinfected Patients (การพิจารณาอันตรกิริยาระหว่างยาในผู้ติดเชื้อร่วมเอชไอวีและไวรัสตับอักเสบ ซี เรื้อรัง). Srinagarind Medical Journal (SMJ); 2018; 33 (6) : 615-622 Link:
Proceeding (International)
Proceeding (National)
 • ปัญญพร วรรณพงศ์สถิต1, อิสริยาภรณ์ ภูดีทิพย์1, พัชรี  กาญจนวัฒน์2, กรวรรณ ผุดผ่อง3, ปริญญา วงศ์ภักดี3, ธิติ ทุมเสน3, ถนัดกิจ คณะบุตร3, ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา4  และ อุไรวรรณ  อกนิตย์5 1 นักศึกษาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 2 ภม., หัวหน้างานวิชาการและเภสัชสนเทศ กลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี 3 ภบ., เภสัชกร กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี 4 Ph.D., อาจารย์ กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 5 Pharm.D., BCPS, AAHIVP, อาจารย์ กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี  . การศึกษาโครงการนำร่องการปรับขนาดยาให้เหมาะสมกับระดับการทำงานของไตบนหอผู้ป่วยอายุรกรรม. In: 0; editor. 9th Annual Conference of Northeastern Pharmacy Research 2017: Innovative Pharmaceutical Products and Services in Thailand 4.0 0000-00-00 ๊Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University, Thailand 0: ; 2000. P. 0
Textbook
 • คู่มือสำหรับประชาชน= รู้จัก ป้องกัน โรคโควิด-19
 • Rational Drug Use in Geriatrics การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในผู้สูงอายุ
 • คู่มือเภสัชกร: เพื่อให้คำแนะนำเรื่องวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชน

นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ

Oral Presentation (International)
 • (2017) ปัญญพร วรรณพงศ์สถิต1, อิสริยาภรณ์ ภูดีทิพย์1, พัชรี&nbsp; กาญจนวัฒน์2, กรวรรณ ผุดผ่อง3, ปริญญา วงศ์ภักดี3, ธิติ ทุมเสน3, ถนัดกิจ คณะบุตร3, ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา4&nbsp; และ อุไรวรรณ&nbsp; อกนิตย์5 1 นักศึกษาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 2 ภม., หัวหน้างานวิชาการและเภสัชสนเทศ กลุ่มงานเภสัชกรรม&nbsp; โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อ.เมือง&nbsp; จ.อุบลราชธานี 3 ภบ., เภสัชกร กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อ.เมือง&nbsp; จ.อุบลราชธานี 4 Ph.D., อาจารย์ กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 5 Pharm.D., BCPS, AAHIVP, อาจารย์ กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี &nbsp;, <p><strong>การศึกษาโครงการนำร่องการปรับขนาดยาให้เหมาะสมกับระดับการทำงานของไตบนหอผู้ป่วยอายุรกรรม</st, 9th Annual Conference of Northeastern Pharmacy Research 2017: Innovative Pharmaceutical Products and Services in Thailand 4.0, ๊Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University, Thailand
Oral Presentation (National)
Poster Presentation (International)
 • (2021) อุไรวรรณ อกนิตย์,&nbsp;กัญญาพร งามจิตต์,&nbsp;อนุวัฒน์ กุลไธสง,&nbsp;นวชน พุทธรังษี,&nbsp;ปรัชญาภรณ์ นามบุตร,&nbsp;และ ทวนธน บุญลือ, <p>การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน &ldquo;ไฮ-วี&rdquo; สาหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี</p>, ประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 15, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • (2018) กฤตพร พงษ์ช้างอยู่, นวพร เทพารส, จีริสุดา คำสีเขียว, อุไรวรรณ อกนิตย์, <p>การศึกษาผลของการใช้ยา Beta-blockers กับอัตราการกลับเข้ามารักษาตัวในโรงพยาบาลซ้ำในผู้ป่วยหัวใจล้มเ, The 10th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2018 (NEPhReC 2018), คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • (2018) อุไรวรรณ&nbsp; อกนิตย์, &nbsp;ประสิทธิชัย พูลผล, นิติ วรรณทอง, กรกนก สรรพากร, ภารวี ละอองทอง, <p>การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูง</p>, The 10th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2018 (NEPhReC 2018), คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • (2017) เมวดี สายสิญจน์1, ศกลวรรณ มีคม1, กรวรรณ ผุดผ่อง2, ปริญญา วงศ์ภักดี2, ธิติ ทุมเสน2, ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา3&nbsp; และ อุไรวรรณ&nbsp; อกนิตย์4 1 นักศึกษาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 2 ภบ., เภสัชกร กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3 Ph.D., อาจารย์ กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 4 Pharm.D., BCPS, AAHIVP, อาจารย์ กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี &nbsp;, <p><strong>การศึกษาย้อนหลังการใช้ยาในผู้ป่วยที่มีภาวะไตบกพร่องที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลศูนย์สรรพ, 9th Annual Conference of Northeastern Pharmacy Research 2017: Innovative Pharmaceutical Products and Services in Thailand 4.0, ๊Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University, Thailand
Poster Presentation (National)

รางวัลและประกาศเกียรติคุณ

ทุนวิจัยที่ได้รับ

 • (2019 - 2020) การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี, , ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์ , ผศ.ทวนธน บุญลือ