Profile Image

ผศ.ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Contact

 • Email: utsana.p@ubu.ac.th
 • Phone: 045353602

สาขาเชี่ยวชาญ

 • พัฒนาพอลิเมอร์เพื่อการนำส่งยา, ระบบนำส่งยาและโปรตีน (แบคเทอริโอฟาจ) ชนิดอนุภาค, การนำส่งยาทางปอดเพื่อการรักษาการติดเชื้อ, การเลี้ยงเซลล์เพาะเลี้ยงและสัตว์ทดลอง (personal license for small animal from Scotland, expire 2015)

คุณวุฒิ

เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย (ปี พ.ศ.2540)

เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชกรรม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย (ปี พ.ศ.2546)

Ph.D. Pharmaceutical Sciences

University of Strathclyde, สหราชอาณาจักร (ปี พ.ศ.2554)

ผลงานวิชาการ

Research Articles (International)
 • Thermal and Mechanical Properties of Natural Rubber/Rice Starch InterpenetratingNetwork Hydrogel. Advanced Materials Research Journal; 2013; 739 () : 1184 Link:
 • Water Absorption and Swelling Property of Interpenetrating Network Hydrogel from Crosslinked Natural Rubber and Modified Rice Starch Utsana Puapermpoonsiri1, a*, Jatuporn Pratoomted1,b, Warisada Sila-on1, c, Chaiwute Vudjung 2,d*corresponding author Water Absorption and Swelling Property of Interpenetrating Network Hydrogel from Crosslinked Natural Rubber and Modified Rice Starch. Advanced Materials Research Journal; 2013; 739 () : 100 Link:
 • Munerah Al-fadhel Lyophilized inserts for nasal administration harboring bacteriophage selective for Staphylococcus aureus.. Int J Pharm; 2011; 461 () : 280 Link:
Research Articles (National)
 • 7.3.13 Pratoomted, J., Sila-on, W., Puapermpoonsiri, U*. High dose Cefazolin for entrapment in interpenetrating network hydrogel comprising of natural rubber and rice starch.. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences; 2014; 9 () : 1-5 Link:
 • Yatsom, S., Kumlung, T., Puapermpoonsiri, U*. Effect of liquid lipid and solid lipid on physical characteristics particle size zeta-potential viscosity and pH of nanostructured lipid carriers (NLCs) fabrication.. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences; 2017; 13 (supplement) : 122-130 Link:
 • Sa-ngeumrum, K., Bungthong, S., Sila-on, W., Puapermpoonsiri, U., Onlaor, S., Pitchayajittipong, C. Method validation for metronidazole analysis by HPLC in extemporaneous suspensions.. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences; 2017; 13 (Supplement) : 219-227 Link:
 • Boonprakom, P., Ratsadon-arsai, C., Puapermpoonsiri, U., Duangjit, S., Sila-on, W. Effect of sweetening agents and disintegrating agent on the properties of oral disintegrating film of verapamil hydrochloride.. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences; 2017; 13 (supplement) : 106-121. Link:
 • Taopatom, P., Wongjumpoo, R., Puapermpoonsiri, U., Duangjit, S., Sila-on, W. Development of verapamil hydrochloride orodispersible tablets using sublimation method by microwave irradiation.. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences; 2017; 13 (supplement) : 144-153 Link:
 • Taopatom, P., Wongjumpoo, R., Puapermpoonsiri, U., Duangjit, S., Sila-on, W. Development of verapamil hydrochloride orodispersible tablets using sublimation method by microwave irradiation.. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences; 2017; 13 (supplement) : 144-153 Link:
 • Intarasuk, T., Satthapongsakul, S., Sila-on, W., Sritananuwat, P., Kumlung, T., Puapermpoonsiri, U*. Devlopment of Mushroom Tablets from Lentinus edodes, Pleurotus ostreatus and Pleurotus pulmonarius.. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences; 2015; 11 (5) : 14-24 Link:
 • 7.3.7 Yarnsuphawong, P., Thipkunok, W., Sila-on, W., Sritananuwat, P., Puapermpoonsiri, U*. The study of factors and components in situ forming gel formulation comprising of PLGA.. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences; 2015; 11 (5) : 135-143 Link:
 • 7.3.9 Keawkhamsorn, P., Ratchawattana, T., Pitchayajittipong, C., Puapermpoonsiri, U., Sila-on, W. Study on stability and quality control of Centella capsule. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences; 2015; 11 (1) : 1-6 Link:
 • 7.3.10 Ngoenkratok, J., Worachuen, P., Puapermpoonsiri, U., Sila-on, W. The influence of ethanol content on physical characteristics and mechanical properties of facial peel off mask contained the ethanolic extract of Centella asiatica (Linn.) Urban.. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences; 2015; 11 (1) : 7-12 Link:
 • 7.3.11 Somdangchai, M., Klangphapan, W., Poungsiri, P., Pratoomted, J., Sila-on, W., Puapermpoonsiri, U*. Study of cefazolin entrapment and release from hydrogel patch comprising of natural rubber and modified starch.. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences; 2014; 9 () : 33-37 Link:
 • 7.3.12 Boocharam, T., Koonto, I., Sila-on, W., Jungmunkong, Z., Puapermpoonsiri, U*. Chemical and physical stability study of cefazolin ophthalmic solution for extemporaneous preparation using artificial tear with different preservatives.. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences; 2014; 9 () : 50-54 Link:
 • 7.3.14 Pratoomted, J., Sila-on, W., Vudjung, C., Puapermpoonsiri , U*. Apparent viscosity and mechanical properties studies of interpenetrating network hydrogel from natural rubber and starch.. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences; 2014; 9 () : 6-10 Link:
 • จันจิรา โพธิ์พัฒน์, ฐานมาศ เถื่อนหมื่นไวย, พิชญา วรรณสุทธิ์, อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ, ทรงพร จึงมั่นคง และวริษฎา ศิลาอ่อน* การพัฒนาตำรับผงแห้งละลายน้ำก่อนรับประทานของโซเดียมซิเตรทกับกรดซิตริก. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences; 2013; 9 (1) : 47-49 Link:
 • จุฑารัตน์ สมดี, รวีวรรณ แจ้งไชย, วิจิตรา อุดมสันติ์, อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ, ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์ และวริษฎา ศิลาอ่อน* การพัฒนาตำรับยาเม็ด Theophylline แตกตัวเร็วในช่องปาก. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences; 2013; 9 (1) : 50-53 Link:
Review Articles (International)
Review Articles (National)
Proceeding (International)
Proceeding (National)
Textbook

นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ

Oral Presentation (International)
 • (2017) Puapermpoonsiri U., Crosslinking Natural Rubber for Cosmetic Application, The 1st International Conference on Natural Medicine: From Local Wisdom to International Research 2017, The Sukosol Hotel, Bangkok, Thailand
 • (2016) Puapermpoonsiri, U., A Potential Bioresource of Skin Patches: The Application of Natural Rubber for infecte, The 3rd International Conference on Bioresources towards World Class Products 2016, Chaingmai
Oral Presentation (National)
 • (2017) Yatsom, S., Kumlung, T., Puapermpoonsiri, U., Topical Formulation Development From Extracted Oil Of Cleome Viscosa L. Seed For Anti-inflammation, Research Conference of the Graduate Program Development under the Collaboration between TISTR and Universities., Rama Garden Hotel, Bangkok, Thailand
Poster Presentation (International)
 • (2018) 12. Sila-On, W., Pratoomted, J., Puapermpoonsiri, U., Watjung, C., Pitchayakorn, W., Thermal and Mechanical Properties of Natural Rubber/Rice Starch Interpenetrating Network Hydrogel, The First APRC, Surat Thani, Thailand
 • (2016) Puapermpoonsiri U., Full-Interpenetrating network of Natural Rubber Latex and Starch for Angiogenesis Activity, ASEAN+6 Organic Agriculture Forum 2016, The Imperial Mae Ping Hotel, Chiang Mai, Thailand
 • (2013) 7.3.10 Puapermpoonsiri U., Pratoomted J., Sila-on W., Vudjung C., Water Absorption and Swelling Property of Interpenetrating Network Hydrogel from Crosslinked Natural, The First APRC 2013, Diamond Plaza Hotel, Surat Thani, Thailand
Poster Presentation (National)
 • (2016) Utsana Puapermpoonsiri, Full-Interpenetrating network of natural rubber latex and starch for protein entrapment, ASEAN+6, chaingmai
 • (2015) Kumlung, T., Sritananuwat, P., Yatsom, K., Puapermpoonsiri, U., The effect of cultivation methods on beta-glucan production of Pleurotus sajor-caju mushroom, ASEAN+3, Rama Garden Hotel

รางวัลและประกาศเกียรติคุณ

 • (2017) ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2560, สำนักงาน ก.พ., ระดับชาติ

ทุนวิจัยที่ได้รับ

 • (2015 - 2017) การพัฒนายาระงับความรู้สึกปวดเฉพาะที่ในรูปแบบสารละลายพ่นฝอยจากพืชสกุลผักเสี้ยน, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, Puapermpoonsiri, U., Kumlung, T., Sila-On, W.
 • (2014 - 2016) การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพรูปแบบเม็ดจากพืชสมุนไพรเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเกาต์, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, Puapermpoonsiri, U., Kumlung, T., Sila-On, W.
 • (2012 - 2014) การเตรียมไฮโดรเจลจากโครงสร้างเชื่อมโยงของยางธรรมชาติและแป้งเพื่อเร่งการหายของแผลเรื้อรัง, วช-สกว, Puapermpoonsiri , U., Sila-on, W., Vudjung, C.,