เกี่ยวกับเรา

หน่วยข้อมูลยาและสุขภาพ (Drug and Health Information Unit) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2560 โดยได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อบริการตอบคำถามด้านยาและสุขภาพแก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป

พันธกิจ         

เป็นหน่วยที่ให้บริการตอบคำถามด้านยาแก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชน เพื่อส่งเสริมคุณภาพการดูแลผู้ป่วยดีขึ้น

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้บริการตอบคำถามด้านยาและสุขภาพที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชน
  2. เพื่อฝึกอบรมนักศึกษาเภสัชศาสตร์ให้มีสมรรถนะในงานด้านการบริการเภสัชสนเทศ

การให้บริการ

  • บริการตอบคำถามด้านยาและสุขภาพ โดยเปิดให้บริการระหว่างเวลา 8.30-16.30 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ และเปิดรับคำถามทางเว๊บไซต์และเฟสบุ๊ค
  • ฝึกงานด้านบริการเภสัชสนเทศให้กับนักศึกษาเภสัชศาสตร์
  • สนับสนุนข้อมูลด้านยาและสุขภาพให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป ในรูปแบบต่างๆ เช่น infographic, VDO clip

ติดต่อเรา

  • Website: apps.phar.ubu.ac.th/dhi/
  • Facebook: https://www.facebook.com/dhiubu/

 

ผู้พัฒนาเว็บไซต์และฐานข้อมูล

ให้บริการถาม-ตอบคำถามเชิงวิชาการ

Questions & Answers

บริการเภสัชสนเทศ ได้แก่ การตอบคำถามด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ / Drug monograph / Drug specification

หน่วยสนับสนุนข้อมูลเชิงวิชาการ

Drug Information Services

ผลิตสื่อความรู้ เน้นการเผยแพร่ผ่านทาง social network เช่น infographic, vdo clip เพื่อให้ทันกระแสการเกิดโรค การดูแลสุขภาพของคนยุคใหม่ รวมทั้งการรวมรวมแนวทางการรักษาโรคที่เป็นปัจจุบัน

ศูนย์ฝึกปฏิบัติงานการสืบค้นข้อมูล

Learning center

1. ศูนย์เรียนรู้ฝึกปฏิบัติงานในรายวิชาเภสัชสนเทศ และการเตรียมความพร้อมการฝึกปฏิบัติงาน

2. ศูนย์ฝึกปฏิบัติงานเภสัชสนเทศ

สถิติ
จำนวนสมาชิกทั้งหมด 231 คน
จำนวนคำถามเดือนกรกฎาคม 1 คำถาม
จำนวนคำถามทั้งหมด 118 คำถาม
จำนวนคำถามที่ตอบแล้ว 144 คำถาม
ระยะเวลาตอบคำถามเฉลี่ย 16:12:02 ชั่วโมง
ระยะเวลาตอบคำถามมากที่สุด 838:59:59 ชั่วโมง
ระยะเวลาตอบคำถามน้อยที่สุด -26:59:34 ชั่วโมง
ความพึงพอใจ
ความครบถ้วนของเนื้อหา 4.68 คะแนน
คำตอบที่ได้รับสามารถนำไปใช้ได้จริง 4.75 คะแนน
ระยะเวลาในการได้รับคำตอบ 4.66 คะแนน
ความพึงพอใจโดยรวม 4.84 คะแนน
ระยะเวลาตอบคำถาม 3 เดือนย้อนหลัง
ความพึงพอใจ 3 เดือนย้อนหลัง
จำนวนคำถามต่อเดือน 3 เดือนย้อนหลัง