แหล่งข้อมูลฐานข้อมูล micromedex (สำหรับผู้ใช้งาน UBU wifi เท่านั้น)

ฐานข้อมูล drug iden

ฐานข้อมูล uptodate (สำหรับผู้ใช้งาน UBU wifi เท่านั้น)

ฐานข้อมูลตำรับยาสมุนไพร ในบัญชียาหลักแห่งชาติ

ฐานข้อมูลสมุนไพร

ฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพร

ฐานข้อมูลพรรณไม้