รบกวนสอบถามขนาดยาและแนวทางการให้ยา Osetramivir ในผู้ป่วย CAPD ค่ะ


สอบถามขนาดยาและแนวทางการให้ยา Osetramivir ในผู้ป่วย CAPD และระยะเวลาที่ใช้ยาในการรักษา influenza ค่ะ


Citrus_maxima
20-03-2023 15:03:55 น.
ดู 13009 ครั้ง

ข้อมูลผู้ป่วย
เพศ ชาย
อายุ 75 ปี - เดือน
น้ำหนัก - กก.
LBW - กก.
ส่วนสูง - ซม.


คำตอบจากหน่วย DHI


ยา Oseltamivir เป็นยาที่ใช้สำหรับป้องกัน และรักษาไวรัสไข้หวัดใหญ่ (Influenza) มีประสิทธิดภาพและสามารถใช้ได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่

การกำจัดยาพบว่า >90% ถูกกำจัดผ่านทางไตเป็นหลัก โดยถูกเปลี่ยนเป็น oseltamivir carboxylate และถูกกำจัดออกทางปัสสาวะ (>99%) 

ในผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตทางหน้าท้อง (Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis: CAPD) พบว่าระดับยา oseltamivir สูงสุดหลังจากรับประทานยาในขนาด 30 mg single dose หรือในขนาด 30 mg สัปดาห์ละครั้งสูงเป็น 3 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ป่วยที่มีค่าการทำงานของไตปกติที่รับประทานยาในขนาด 75 mg วันละสองครั้ง และพบว่าระดับยาในเลือดของ oseltamivir carboxylate ในวันที่ 5 ในผู้ป่วย CAPD ที่ได้รับยา 30 mg single dose มีค่าใกล้เคียงกับขนาดยาต่ำสุด (Cmin) ในผู้ป่วยที่มีค่าการทำงานของไตปกติ ที่ได้รับยาในขนาด 75 mg twice daily

ขนาดยาที่แนะนำสำหรับผู้ป่วย CAPD เป็นดังนี้

สำหรับการรักษา ESRD Patients on Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis‡Creatinine Clearance ≤10 mL/min ใช้ขนาดยา single 30 mg dose administered immediately after a dialysis exchange 

สำหรับการป้องกัน oseltamivir 30 mg once weekly immediately after dialysis exchange

และข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้ใช้ในผู้ป่วย CAPD ดังนี้ เริ่มขนาด 75 mg และตามด้วย 30 mg สัปดาห์ละครั้ง 

นอกจากนี้ยังมีการศึกษาเรื่อง The pharmacokinetics and tolerability of oseltamivir suspension in patients on haemodialysis and continuous ambulatory peritoneal dialysis ซึ่งทำการศึกษาเกี่ยวกับ PK ของยา oseltamivir ในผู้ป่วย renal impairment (HD, CAPD) โดยในผู้ป่วย CAPD ได้รับยา  6 doses once weekly after a dialysate exchange โดย primary parameters คือ peak plasma concentration (Cmax) และ the area under the curve (AUC) ของยา oseltamivir และ oseltamivir carboxylate ผลการศึกษาพบว่า ในผู้ป่วย CAPD ค่า Cmax หลังจากได้ยา dose 1และ dose 6 มีค่า​ 885 and 849 ng/ml ตามลำดับ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ในผู้ป่วย CAPD การได้ oseltamivir 30 mg once weekly สามารถรักษาและป้องกันไวรัสไข้หวัดใหญ่ได้


คำสำคัญ :
ผู้ตอบ :
(คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
เวลาตอบ : 21-03-2023 22:21:13
ระยะเวลาที่ใช้สืบค้นข้อมูล
1 วัน 7 ชั่วโมง 17 นาที 18 วินาที

อ้างอิง
Richard Robson, Adrian Buttimore, Kelvin Lynn, Mike Brewster and Penelope Ward. The pharmacokinetics and tolerability of oseltamivir suspension in
patients on haemodialysis and continuous ambulatory peritoneal dialysis. 2006. Nephrol Dial Transplant; 21: 2556–2562.

ผลการประเมินโดยสมาชิก (เฉลี่ย)

ความครบถ้วนของเนื้อหา
0

คำตอบที่ได้รับสามารถนำไปใช้ได้จริง
0

ความพึงพอใจโดยรวม
0

Print Version