กรณีที่ผู้ป่วยได้รับยา Tazocin และทำ Hemodialysis ซึ่งจะต้องได้รับ Additional dose หลังทำ อยากทราบว่า กรณีที่ทำHemodolysis เสร็จและระยะเวลาใกล้เคียงกับรอบให้ยา Dose ถัดไป ผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับ Additional dose หรือไม่? และระยะเวลาห่างจากรอบการให้ยากี่ชั่วโมง จึงไม่จำเป็นต้องได้รับAdditional dose


ผู้ป่วยได้รับยา Tazocin โดยมีรอบให้ยา 6.00 12.00 18.00 และ 24.00 ทำ Hemodialysis เสร็จประมาณ 17.00 


Boonsita
25-10-2023 10:06:15 น.
ดู 46 ครั้ง

ข้อมูลผู้ป่วย
เพศ ชาย
อายุ - ปี - เดือน
น้ำหนัก - กก.
LBW - กก.
ส่วนสูง - ซม.


คำตอบจากหน่วย DHI


การปรับยาตามการทำงานของไต ในผู้ป่วยที่มีการฟอกเลือดด้วยเครื่อง hemodialysis มีข้อมูลที่ต้องพิจารณาหลายอย่าง โดยต้องดูรอบการทำ hemodialysis ของผู้ป่วย กี่รอบ/สัปดาห์ ใช้ตัวกรอง high flux หรือ low flux ในการทำ และระหว่างทำมีการเปิด blood flow rate และ dialysis flow rate มากหรือน้อยเพียงใด นอกจากนี้ยังควรที่จะต้องทราบถึงข้อมูลของผู้ป่วย ติดเชื้อในระบบใด และติดเชื้อชนิดใด มีค่า MIC เท่าใด

ซึ่งข้อมูลของยาแนะนำให้ supplement 0.75 g หลังการทำ hemodialysis นั้นเกิดจากการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 3 ครั้ง/สัปดาห์ ทำให้ยาถูกกำจัดออกจากในร่างกายประมาณ 30-40% ของขนาดยาที่ได้รับ ซึ่งมาจาก regimen 2.25g every 12 hours หรือ 2.25 g every 8 hours ซึ่งไม่ตรงกับข้อมูลของผู้ป่วยรายนี้ และการศึกษาวัดระดับยาและวิธีการให้ยาใน regimen ที่ผู้ป่วยได้รับนี้มีข้อมูลที่น้อย ดังนั้นจึงไม่สามารถตอบได้ชัดเจนตามคำแนะนำ ซึ่งหากพิจารณาจากเวลาการให้ยา คาดว่าได้รับยาช่วงเวลา 12.00 น. และไปทำการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในช่วงบ่าย ขนาดยาน่าจะลดลงประมาณ 30-40% และหากผู้ป่วยไม่มีปัสสาวะเหลืออยู่เลยจะทำให้ระดับยาลดลงอีกไม่มาก ดังนั้นคาดว่าการรอเข้ารอบ 18.00 น. โดยที่ไม่ต้องให้ supplement dose น่าจะไม่มีความแตกต่างและสะดวกแก่การบริหารยามากกว่า

 

Reference:

1. Heim-Duthoy KL, Halstenson CE, Abraham PA, Matzke GR. The effect of hemodialysis on piperacillin pharmacokinetics. Int J Clin Pharmacol Ther Toxicol. 1986 Dec;24(12):680-4. PMID: 3818147.

2. เอกสารข้อมูลยา https://labeling.pfizer.com/ShowLabeling.aspx?id=7380

ผู้ตอบ อ.ภญ.อัญมณี ลาภมาก


คำสำคัญ :
ผู้ตอบ :
ผศ.ดร.กุสุมา จิตแสง (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
ดร.จินตนา นภาพร (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
ผศ.ดร.จีริสุดา คำสีเขียว (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
งานวิชาการกลุ่มงานเภสัชกรรม ร.พ. สรรพสิทธิประสงค์ (กลุ่มงานวิชาการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์)
ภญ.พัชรี กาญจนวัฒน์ (กลุ่มงานวิชาการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์)
กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
อาจารย์กมลชนก จิตอารี (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
เวลาตอบ : 27-10-2023 09:23:37
ระยะเวลาที่ใช้สืบค้นข้อมูล
1 วัน 23 ชั่วโมง 17 นาที 22 วินาที

อ้างอิง

ผลการประเมินโดยสมาชิก (เฉลี่ย)

ความครบถ้วนของเนื้อหา
0

คำตอบที่ได้รับสามารถนำไปใช้ได้จริง
0

ความพึงพอใจโดยรวม
0

Print Version